Κάνε focus ΕΔΩ για όλες τις αγορές των γιορτών

και κέρδισε δώρα συνολικής αξίας 82.700€!

Διάρκεια διαγωνισμού: 27/11/2017 - 03/01/2018

FOCUS BONUS XMAS edition– ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρία με την επωνυμία METRO AEBE που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, οδός Σωρού 1 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») στα καταστήματα METRO CASH & CARRY με την ονομασία «FOCUSBONUS XMAS edition», την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία Wizz IT AE (περαιτέρω η «Wizz»), ενώ την λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία MobileMedia ΑΕ (περαιτέρω η «MobileMedia»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»).

3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στο Διοργανωτή, (β) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Wizz, (γ) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη MobileMedia, και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/11/2017 ώρα 04:30:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 3/1/2018, ώρα 21:30:00 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

α) Με κάθε αγορά άνω των €50 (χωρίς ΦΠΑ) που συνοδεύεται με έκδοση τιμολογίου, ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός πόντων που έχει συγκεντρώσει από τη συγκεκριμένη αγορά και ένας μοναδικός 21ψήφιος Δωροκωδικός. Το απόκομμα παράγεται μόνο εφόσον η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με τιμολόγιο.

β) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει είτε να αποστείλουν το Δωροκωδικό με σύντομο γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου («SMS») στον αριθμό 54260, είτε να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.metrocashandcarry.gr/focusbonus. Η χρέωση για κάθε SMS είναι €0,25 +ΦΠΑ +ΤΣΚΤ (~€0,35). Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση είτε με απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας SMS ή ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

γ) Με την καταχώρηση έγκυρων Δωροκωδικών στην Ενέργεια συσσωρεύονται πόντοι για κάθε Συμμετέχοντα, οι οποίοι αντιστοιχούν σε συμμετοχές για τις κληρώσεις αφενός των Εβδομαδιαίων Δώρων και αφετέρου των Τελικών Δώρων της Ενέργειας. Οι πόντοι που συσσωρεύονται από την υποβολή Δωροκωδικών αντιστοιχίζονται αυτόματα στο μοναδικό κωδικό πελάτη στον οποίο ανήκουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή τους με SMS ή την καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα της Ενέργειας.

δ) Επιλεγμένοι κωδικοί προϊόντων δίνουν επιπλέον πόντους για συμμετοχή στην Ενέργεια και κατ' επέκταση αυξάνουν τις συμμετοχές στις κληρώσεις της. Οι κωδικοί προϊόντων έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ποντοδότησης: x1, x2, x3. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε ποντοδοτούμενο είδος, πολλαπλασιάζεται και η αξία του, πχ 1€ αντιστοιχεί σε 1 πόντο αν ανήκει στην κατηγορία x1, σε 2 πόντους στην κατηγορία x2 και σε 3 πόντους στην κατηγορία x3. Ποντοδοτούμενα είδη θα υπάρχουν αποκλειστικά στα φυλλάδια προσφορών των METRO Cash & Carry Νο 23 (27/11-9/12) και Νο 24 (11/12-3/01) και ισχύουν για το χρονικό διάστημα διάρκειας των φυλλαδίων, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους πελάτες των καταστημάτων, διανέμονται σε κάθε πελάτη που προσέρχεται στο κατάστημα και επίσης αναρτούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.metrocashandcarry.gr.

6. Δώρα:

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας θα αναδεικνύονται ημέρα (Δευτέρα με Σάββατο) σαράντα δύο (42) νικητές, από τους οποίους οι σαράντα (40) θα κερδίζουν αυτόματα πιστωτικό τιμολόγιο αξίας €50 ο καθένας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι δύο (2) θα κερδίζουν αυτόματα ένα tablet Huawei T1 821L 8" 4G ο καθένας. Θα αναδειχθούν συνολικά χίλιοι διακόσιοι δεκαοκτώ (1.218) νικητές με αυτόματες νίκες. Για να συμμετάσχει κάποιος στην αυτόματη κλήρωση θα πρέπει να καταχωρήσει το Δωροκωδικό του (μέσω SMS ή WEB) Δευτέρα-Σάββατο 7πμ-9μμ, κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας. Κυριακές, λοιπές ώρες και αργίες (25-26/12 & 1-2/01) δεν συμμετέχουν στην αυτόματη κλήρωση.

β) Εβδομαδιαία Δώρα: Στο τέλος κάθε εβδομάδας της Ενέργειας θα διεξάγεται κλήρωση, ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της εβδομάδας που αφορά η κλήρωση και θα αναδεικνύονται δύο (2) εβδομαδιαίοι νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα πιστωτικό τιμολόγιο αξίας €1.000 ο καθένας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Όσο περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει ένας πελάτης, τόσο περισσότερες συμμετοχές θα έχει στις κληρώσεις για τα εβδομαδιαία δώρα. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει κάθε συμμετέχον από τον προηγούμενο διαγωνισμό Focus Bonus (διάρκειας 5/07-24/10) προσμετρούνται και στο Focus Bonus XMAS edition για τις εβδομαδιαίες κληρώσεις, εφόσον έχει συμμετάσχει και στο XMAS edition τουλάχιστον με ένα (1) δωροκωδικό κατά τη διάρκεια της εν λόγο εβδομάδας.

γ) Τελικά Δώρα: Στο τέλος της Ενέργειας, ανάμεσα σε όλους όσους έχουν καταχωρήσει έστω και ένα (1) έγκυρο Δωροκωδικό οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, ήτοι από 27/11/2017 έως και 3/1/2018, θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα πιστωτικό τιμολόγιο αξίας €3.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ο καθένας. Όσο περισσότερους πόντους έχει συγκεντρώσει ένας πελάτης, τόσο περισσότερες συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση για τα τελικά δώρα. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει κάθε συμμετέχον από τον προηγούμενο διαγωνισμό Focus Bonus (διάρκειας 5/07-24/10) προσμετρούνται και στο Focus Bonus XMAS edition για τις τελικές κληρώσεις, εφόσον έχει συμμετάσχει και στο XMAS edition τουλάχιστον με ένα (1) δωροκωδικό.

Η προσφορά των παραπάνω δώρων ισχύει μόνο για τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων από τους αναγραφόμενους νικητές λόγω εκτυπωτικού λάθους, ή λόγω λάθους της πλατφόρμας του συστήματος (SMS ή/και ιστοσελίδας της Ενέργειας -WEB). Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής κληρώσεως μεταξύ των νικητών για την ανάδειξη ισάριθμων νικητών και οι όροι της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους Συμμετέχοντες. Τα δώρα της Ενέργειας είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και οι τελικοί νικητές της Ενέργειας δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με οτιδήποτε άλλο. Τα πιστωτικά τιμολόγια ισχύουν για αγορές αποκλειστικά από τα καταστήματα METRO CASH & CARRY και αποκλειστικά για επαγγελματίες. Στις αναγραφόμενες αξίες περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι τελικοί νικητές της Ενέργειας θα πρέπει να προσέλθουν στο κατάστημα METRO CASH & CARRY από το οποίο κάνουν τις αγορές τους εντός των χρονικών ορίων που θα τους υποδειχθεί από το Διοργανωτή προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η ημερομηνία αυτή και δεν έχει παραλάβει κάποιος από τους νικητές για οποιοδήποτε λόγο το δώρο του, αυτό απόλλυται και η ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Φόροι, τέλη, εισφορές και οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα δώρα, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους νικητές των δώρων αυτών, πλην τυχόν εξόδων αποστολής. Προ ή κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την παράδοση των δώρων στους νικητές, ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς προώθησής του. Οι αποδέκτες των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά του Διοργανωτή από καμία αιτία.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

α) Στιγμιαία Δώρα: Κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Σάββατο 7πμ-9μμ) θα αναδεικνύονται σαράντα δύο (42) νικητές κάθε ημέρα με την εξής αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία: για κάθε ημέρα υπάρχουν σαράντα δυο (42) προδιαγεγραμμένες τυχαίες χρονικές στιγμές καταχωρημένες στο σύστημα της MobileMedia. Ο πρώτος Συμμετέχων που θα καταχωρήσει έγκυρο κωδικό μέσω SMS ή WEB, ακριβώς κατά ή μετά από κάθε μια από τις προδιαγεγραμμένες χρονικές στιγμές κερδίζει αυτόματα. Θα αναδειχθούν συνολικά 1.218 νικητές, από τους οποίους χίλιοι εκατό εξήντα (1.160) θα κερδίσουν ένα (1) πιστωτικό τιμολόγιο αξίας €50 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ο καθένας και πενήντα οκτώ (58) θα κερδίσουν από ένα (1) tablet Huawei T1 821L 8" 4G.

β) Εβδομαδιαία Δώρα: Στο τέλος κάθε εβδομάδας και για όσο διαρκεί η Ενέργεια θα αναδεικνύονται δύο (2) νικητές κάθε μέρα με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί περί τις 12μμ, στις ημερομηνίες: 4/12/2017, 11/12/2017, 18/12/2017, 27/12/2017 και 4/01/2018. Θα αναδειχθούν συνολικά 10 νικητές που θα κερδίσουν ένα (1) πιστωτικό τιμολόγιο αξίας €1.000 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ο καθένας. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις που αφορούν την κάθε εβδομάδα έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην Ενέργεια τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκεια της εν λόγω εβδομάδας. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο μοναδικός κωδικός πελάτη στον οποίο ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 21ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην εβδομαδιαία κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και το τέλος της εν λόγο εβδομάδας.

γ) Τελικά Δώρα: Στο τέλος της Ενέργειας θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10/01/2018 στις 10πμ, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα (1) πιστωτικό τιμολόγιο αξίας €3.000 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) ο καθένας. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμμετάσχει στην Ενέργεια τουλάχιστον με ένα (1) έγκυρο δωροκωδικό κατά τη διάρκειά της. Ως επιλέξιμος Συμμετέχων ορίζεται ο μοναδικός κωδικός πελάτη στον οποίο ανήκει κάθε έγκυρος μοναδικός 21ψήφιος δωροκωδικός που συμμετέχει στην Ενέργεια. Κάθε επιλέξιμος Συμμετέχων συμμετέχει στην κλήρωση με συμμετοχές ίσες με τον αριθμό των πόντων που έχει συσσωρεύσει από την Έναρξη μέχρι και τη Λήξη της Ενέργειας.

8. Με την υποβολή κάθε μοναδικού Δωροκωδικού, είτε αυτή γίνεται μέσω αποστολής SMS είτε μέσω WEB, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό σύντομο γραπτό μήνυμα, το οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκυρη ή μη συμμετοχή του. Ως «έγκυρη συμμετοχή», νοείται οποιοδήποτε καταχώρηση Δωροκωδικού για τον οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της MobileMedia εντός της διάρκειας διεξαγωγής της Ενέργειας,

γ) συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητούνται να σταλούν.

δ) έχει προκύψει από συναλλαγή που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Συμμετέχων, με τον προσωπικό και μοναδικό κωδικό πελάτη που του ανήκει. Οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή με 21ψήφιο Δωροκωδικό που προέκυψε από συναλλαγή άλλου πελάτη θα θεωρείται άκυρη.

Ταυτόχρονα, η αποστολή SMS στον αριθμό 54260 ή η καταχώρηση κωδικού στην ιστοσελίδα της Ενέργειας (WEB) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

9. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι νόμιμος κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει νομίμως τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στην Ενέργεια. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS, καταχωρούνται στο σύστημα της MobileMedia, με σκοπό τον έλεγχο των SMS και τη διεξαγωγή των κληρώσεων για την ανάδειξη των διεκδικητών των δώρων της Ενέργειας. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η MobileMedia με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS για συμμετοχή στην Ενέργεια ή καταχώρησης κωδικού στην ιστοσελίδα της Ενέργειας από το σύστημα της MobileMedia, την εγκυρότητα αυτών και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS ή που έχει υποβληθεί κατά την καταχώρηση κωδικού μέσω της ιστοσελίδας της Ενέργειας (WEB).

10. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές.

12. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων. Όποιος πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί για τον εαυτό του και μόνο ένα (1) ειδικό έντυπο με έναν (1) μοναδικό κωδικό, από τα γραφεία του Διοργανωτή, οδός Σωρού 1, 144 10 Μεταμόρφωση, από 27/11/2017 έως 3/1/2018, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

14. Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες ενδέχεται να λάβουν μηνύματα SMS τα οποία θα τους ενημερώνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν επιπλέον πόντους λαμβάνοντας μέρος σε επιπλέον διαδραστικές ενέργειες μέσω SMS, όπως συμμετοχή σε παιχνίδι ερωτήσεων σχετικών με τα προϊόντα που συμμετέχουν στην Ενέργεια ή σχετικών με τα καταστήματα που συμμετέχουν στην Ενέργεια. Η συμμετοχή σε αυτές τις ενέργειες είναι προαιρετική και αυξάνει τις πιθανότητες ανάδειξης του νικητή μέσω της συγκέντρωσης επιπλέον πόντων για τις κληρώσεις των δώρων. Οι αυτόματες ημερήσιες κληρώσεις δεν επηρεάζονται. Τα μηνύματα SMS που λαμβάνουν οι Συμμετέχοντες δεν χρεώνονται.

15. Ενημέρωση για την κατακύρωση: Ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές των δώρων της Ενέργειας, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές των δώρων τα πλήρη στοιχεία τους, για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας. Αν ο νικητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, κλπ) για να παραληφθεί το δώρο. Ο πελάτης θα μπορεί να εξαργυρώσει το πιστωτικό τιμολόγιο αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα από το οποίο έκανε τις αγορές του και έστειλε τον δωροκωδικό συμμετοχής. Για την εξαργύρωση απαιτείται η αγορά προϊόντων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας του πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης. Η εξαργύρωση των παραπάνω πιστωτικών τιμολογίων θα ξεκινάει δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την ενημέρωση των νικητών. Θα ολοκληρώνεται δε στα παρακάτω διαστήματα: • Τα πιστωτικά τιμολόγια των €3.000 εξαργυρώνονται σε έως έξι (6) διαδοχικές αγορές, εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα ανακοίνωσης των νικητών και με ελάχιστη αξία αγορών €500/αγορά • Τα πιστωτικά τιμολόγια των €1.000 εξαργυρώνονται σε 4 διαδοχικές αγορές, εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα ανακοίνωσης των νικητών και με ελάχιστη αξία αγορών €250/αγορά. • Τα πιστωτικά τιμολόγια των €50 εξαργυρώνονται σε 1 αγορά εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημέρα ανακοίνωσης των νικητών.

Τα tablets θα τα παραλαμβάνουν οι νικητές από το κατάστημα που έκαναν την αγορά με τον τυχερό δωροκωδικό εντός μιας εβδομάδας περίπου.

16. Παράδοση Δώρων: Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων: (α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής του σχετικού δώρου είναι άνω των 18 ετών β) Έκαστος νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου & δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζόμενου στις εταιρίες που αναφέρονται στον όρο 3 ανωτέρω. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου της Ενέργειας αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο έως τις 4/02/2018, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του, να διαθέσει τα δώρα με όποιο άλλο τρόπο επιλέξει.

17. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων στους νικητές. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα: α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/ και η λήψη των μηνυμάτων της Υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους παίκτες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η συμμετοχή στην Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων συμμετοχής. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την MobileMedia δύναται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή/και δίκτυα διαδικτυακής πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή, της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της ιστοσελίδας της Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό του. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας και τη διανομή των δώρων κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας την 3/1/2018, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, οι οποιοιδήποτε κωδικοί συμμετοχής και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, τα ευρισκόμενα οπουδήποτε, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

18. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγορική Εταιρεία «Δ. Γ. Σμυρνής & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 57 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.metrocashandcarry.gr/focusbonus. Επίσης, όροι του Διαγωνισμού βρίσκονται στα φυλλάδια προσφορών των καταστημάτων METRO CASH & CARRY. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Δικηγορική Εταιρεία.

19. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων στην Ενέργεια για τις ανάγκες αυτής, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία αυτά θα φυλάσσονται ως απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων συλλέγονται από τη MobileMedia για λογαριασμό του Διοργανωτή της Ενέργειας και ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει για την επικοινωνία μελλοντικών προσφορών των καταστημάτων METRO CASH & CARRY. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνιστά ρητή συναίνεση των Συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή στο Διοργανωτή (οδός Σωρού 1, 144 10 Μεταμόρφωση). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί την διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, η νίκη ακυρώνεται. Η συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω. Με τη συμμετοχή τους, οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα ή/και φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο κλπ. των νικητών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων αζημίως.

20. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του (www.metrocashandcarry.gr/focusbonus) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως η περίπτωση εκτυπωτικού λάθους, ή λάθους της πλατφόρμας του συστήματος SMS, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων από τους προβλεπόμενους νικητές που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.

21. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

22. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Συγκέντρωσε τους πόντους
από τις αγορές σου, πολλαπλασίασέ τους
επιλέγοντας τα bonus προϊόντα
και κέρδισε δώρα

συνολικής αξίας 82.700€!